Şirketlerin üretim süreçleri içinde yer alan girdi ve kaynak kullanımlarının verimli olarak yönetilmesi, faaliyet sonuçlarının rakamsal bazda değerlendirme ve analizlerinin yapılması, karlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın yanısıra, her türlü ekonomik dalgalanmalara dayanıklılık ile değişimlere kolaylıkla uyum sağlama özelliklerinin pekiştirilmesi amacıyla, aşağıda yer alan konularda yönetim danışmanlığı ve uygulama desteği sağlanır:


- Muhasebe alt yapısının güçlendirilmesi; hesap planı altyapısının şirket performansını takip etmeye elverişli olup olmadığı saptanması; ihtiyaç olması durumunda  hesap planı,  nakit akım ve gelir/gider tabloları ve diğer muhasebe raporlama sistemlerinin revize edilmesi,


- Şirketin mali kontrol sistemleri ile muhasebe altyapısının, etkin bir yönetim aracı olarak kullanılmasını sağlamak üzere diğer çalışma alanlarına entegre edilmesi,


- Bütçeleme ve planlama, iç kontrol, iç ve dış raporlama konularında uluslararası raporlama sistemleri ve Basel II standartlarına uyum hazırlıkları konularında gerekli iş akışlarınin hazırlanması,


- Maliyet unsurlarının  ürün ya da karlılık merkezleri itibariyle  ayrıştırılması ve takibi için  ‘’tanımlar ve kodlama sistemleri’’ nin  düzenlenmesi,maliyet muhasebesinin oluşturulması,


- ‘‘ Ürün / Müşteri / Departman / İşkolu/ Şirket ’’ bazında karlılık modellerinin kurulması,


- ’’ Satın Alma Yönetimi ’’ prosedürünün takibinin sağlannası.


- Dinamik bir aktif/pasif yönetimi uygulayarak piyasadaki değişiklikleri süratle izleyebilmek, tedbir alabilmek, varlık ve yükümlülüklerin piyasa koşullarına duyarlılığını ölçmek için senaryo planlaması yapabilmek amacıyla gerekli bilgilerden oluşan rapor tasarımlarının yapılması, bu raporların Şirket içinde ya da Dostek tarafından sürekli olarak üretilmesinin sağlanması,


- Bankalarla ilişkiler çerçevesinde, şirketin nakit döngüsü, tahsilat göstergeleri, bilançosunun vade-döviz cinsi kur riski likidite riski gibi unsurlar açısından yapısal özelliklerine uygun finansman yöntemlerinin gerçekleştirilebilmesi  için destek verilmesi,