Kurumların / bankaların ana hedef ve stratejilerine uygun bütçe /gerçekleşme takip sistemlerinin kurulması ve harcamaların verimli ve kontrollü olarak yönetilmesi amacıyla, aşağıda yer alan konularda yönetim danışmanlığı ve uygulama desteği sağlanır:

  • Kurum içinde belirlenen tüm kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle örtüşen bir bütçe ve finansal analiz sistemi nin oluşturulması,
  • Kurumun tüm yönetim kademelerinde sıkı bir bütçe disiplini uygulanması konusunda kurum kültürünün oluşturulması,
  • Kurum içinde kâr ve maliyet merkezlerinin belirlenmesi suretiyle organizasyonel sorumluluk ve ölçülebilir performans hedeflemesinin yapılması,
  • Değişen ekonomik koşullara ve rekabetçi ortama uyum sağlayacak dinamik bir bütçe yapısı oluşturulması,
  • Tüm ana performans kriterlerinin (KPI'ların) bütçe sistemi içinde takibinin planlanması ve sağlanması,
  • En alt kâr merkezinden en üste doğru konsolide edilebilen, sistematik, teknik ve yönetsel bir altyapının oluşturulması,
  • Bütçe performansının sürekli takibi ve değerlendirilmesi nin sağlanması,
  • Limitli masrafların tanımı ve takibinin sağlanması.